تارنمای دکتر زمان نورانی *************** مهربانان خوش آمدید. " زمان" ************** http://avayezaman.com 2019-03-18T19:18:13+01:00 text/html 2018-12-24T16:44:20+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۹.تک قطعه ی" زمستونه " http://avayezaman.com/post/85 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم..</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8344663700/for_site.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><p><font size="3"><font face="impact"><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">سپاس فراوان از</span></span></font></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp; زحمات جناب آقای اشکان آریا تنظیم</span></p><p><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp;کننده ی محترم&nbsp;</span><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">اثر&nbsp;</span><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">ودیگر&nbsp;</font></span></font><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">اساتید گرامی دست</font></span></font><span style="text-align: right; text-indent: -1in; font-size: medium; font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;اندرکار.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="text-align: start; font-size: medium;">تنظیم کننده :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><span style="text-align: start; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="text-align: start; font-size: medium;">اشــکان آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">ترانه سرا و</b><b style="font-size: medium;">آهنگساز</b><b style="font-size: medium;">&nbsp;:</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;زمان نورانـی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">نوزانده گیتار :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><span style="font-size: medium;">رامین آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">میکس و مسترینگ :</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; اشــکان آریـا</span></p><div><b style="text-align: right; font-size: medium;">کاور(نقاشی دیجیتال):</b><span style="font-size: medium; text-align: right;">حسن عابدی</span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font face="impact" size="3">و با سپاس از احترامتان به حقوق مادی و معنوی این اثر.</font></span></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="3">ارادتمند : زمان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8345600518/Zaman_Noorani_Zemestooneh128.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8345600450/Zaman_Noorani_Zemestooneh.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p><p><a href="https://www.mediafire.com/file/z355zrqd6o4z0yo/Zaman+Noorani-Zemestooneh.mp3" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;Zemestooneh Link For Download</font></a></p></div><div><font size="3" color="#ffcccc"><br></font></div><div><font size="3" color="#ffcccc"><br></font></div> text/html 2018-06-27T04:25:56+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۸. تک قطعه ی "والس عشق " http://avayezaman.com/post/80 <div><br></div><div><font size="3">باد ورقهای دفتر شعرم را با خود برد<span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">،</span></font></div><font size="3"><span dir="RTL"></span></font><div><font size="3"><span dir="RTL"></span><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فردا تمام شهر عاشقت می شوند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div> <img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8330257826/web2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><p><font size="3"><font face="impact"><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">سپاس فراوان از</span></span></font></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp; زحمات جناب آقای اشکان آریا تنظیم</span></p><p><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp;کننده ی</span><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">اثر&nbsp;</span><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">ودیگر&nbsp;</font></span></font><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">اساتید دست</font></span></font><span style="text-align: right; text-indent: -1in; font-size: medium; font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;اندرکار.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="impact" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">این قطعه در وزارت&nbsp; فرهنگ و ارشاد اسلامی و</span></font><font size="2"><span style="font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;کنابخانه ی ملی به ثبت</span></font><font face="impact" style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">&nbsp;رسیده</span></font><span style="font-size: small; font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="text-align: start; font-size: medium;">تنظیم کننده :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="text-align: start; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="text-align: start; font-size: medium;">اشــکان آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">ترانه سرا و</b><b style="font-size: medium;">آهنگساز</b><b style="font-size: medium;">&nbsp;:</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; زمان نورانـی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">نوزانده گیتار :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: medium;">رامین آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">نوزانده ویولون :&nbsp;</b><span style="font-size: medium;">فر</span><span style="font-size: medium;">شاد رشیدی نژاد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">میکس و مسترینگ :</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;اشــکان آریـا</span></p><div><b style="text-align: right; font-size: medium;">فتوگرافی:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: medium; text-align: right;">رضا جمشیدی</span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font face="impact" size="3">و با سپاس از احترامتان به حقوق مادی و معنوی این اثر.</font></span></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="3">ارادتمند : زمان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330258734/Zaman_Noorani_Love_Waltz128.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8330258700/Zaman_Noorani_Love_Waltz.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p><p><a href="http://www.mediafire.com/file/jawbwevddpybjl2/Zaman%20Noorani-Love%20Waltz.mp3" target="_blank" title=""><font size="3" color="#ffcccc"><b>Love Waltz Link For Download</b></font></a></p></div><div><br></div><div><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;">کد پیشواز &nbsp;و آوای انتظار قطعه ی " والس عشق "</b></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size: small;">با کلیک بر روی نام &nbsp;قطعه در جدول زیر می توانید آهنگ پیشواز را بشنوید.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #CC66CC; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">نام&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">ایرانسل&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">همراه اول&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8336938692/Rbt_Love_Waltz1.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">والس عشق۱</font></a><font size="3">&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;33113411&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">25380&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8336938700/Rbt_Love_Waltz_2.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">والس عشق۲</font></a><font size="3">&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">33113412</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">25381&nbsp;</font></td></tr></tbody></table></div><div><br></div><div><div><div><font size="3">ر</font><font size="2">وش فعال سازی:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ایرانســل : &nbsp;ارسال کد آهنگ مورد نظر به شماره 7575&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همراه اول : ارسال کد اهنگ مورد نظر به شماره 8989</font></div></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-03-14T11:07:43+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۷. تک قطعه ی " قاصد بهار " http://avayezaman.com/post/79 <div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> <font size="3" face="Mihan-Nassim">بهار سخاوتمند است ،</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">دامنی از گل به زمین می بخشد،</span><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">کمی پای درس بهار بنشینیم......</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321303318/COVER_FOR_SITE.jpg" alt=""></div><div><p><font size="3"><font face="impact"><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">سپاس فراوان از</span></span></font></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp; زحمات جناب آقای اشکان آریا تنظیم</span></p><p><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp;کننده ی</span><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">اثر&nbsp;</span><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">و</font></span></font><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">اساتید دست</font></span></font><span style="text-align: right; text-indent: -1in; font-size: medium; font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;اندرکار.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="impact" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">این قطعه در وزارت&nbsp; فرهنگ و ارشاد اسلامی و</span></font><font size="2"><span style="font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;کنابخانه ی ملی به ثبت</span></font><font face="impact" style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">&nbsp;رسیده</span></font><span style="font-size: small; font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="text-align: start; font-size: medium;">تنظیم کننده :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="text-align: start; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="text-align: start; font-size: medium;">اشــکان آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">ترانه سرا و</b><b style="font-size: medium;">آهنگساز</b><b style="font-size: medium;">&nbsp;:</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; زمان نورانـی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">نوزانده گیتار :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: medium;">رامین آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">نوزانده ویولون :&nbsp;</b><span style="font-size: medium;">فر</span><span style="font-size: medium;">شاد رشیدی نژاد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">میکس و مسترینگ :</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;اشــکان آریـا</span></p><div><b style="text-align: right; font-size: medium;">فتوگرافی:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: medium; text-align: right;">رضا جمشیدی</span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font face="impact" size="3">و با سپاس از احترامتان به حقوق مادی و معنوی این اثر.</font></span></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="3">ارادتمند : زمان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5" style="">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321303276/Zaman_Noorani_Ghasede_Bahar128.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321303200/Zaman_Noorani_Ghasede_Bahar.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p><p><a href="http://www.mediafire.com/file/eh9gjb7o8vbswde/Zaman%20Noorani-Ghasede%20Bahar.mp3" target="_blank" title=""><font size="3">Ghasede Bahar Link For Download</font></a></p></div><div><br></div><div><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;">کد پیشواز &nbsp;و آوای انتظار قطعه ی " قاصد بهار "</b></div><div><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;"><br></b></div><div><span style="font-size: small;">با کلیک بر روی نام &nbsp;قطعه در جدول زیر می توانید آهنگ پیشواز را بشنوید.</span></div><div><br><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #CC66CC; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<font size="3">نام</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">ایرانسل&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;همراه اول&nbsp; &nbsp;<br></font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8336938650/Rbt_Ghasede_Bahar1.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">قاصد بهار۱</font></a></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">33113409&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">25235&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8336938684/Rbt_Ghasede_Bahar2.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">قاصد بهار۲</font></a></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">33113410&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp; &nbsp;</font>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="3">25236</font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</td></tr></tbody></table><br></div><div><div><div><font size="3">ر</font><font size="2">وش فعال سازی:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ایرانســل : &nbsp;ارسال کد آهنگ مورد نظر به شماره 7575&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همراه اول : ارسال کد اهنگ مورد نظر به شماره 8989</font></div></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #CC66CC; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"></table></div> text/html 2018-01-06T15:07:48+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۶. تک قطعه ی " کافه تهرون " http://avayezaman.com/post/77 <p><font size="3"><font face="impact"><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><br></span></span></font></font></p><p><img hspace="0" border="0" align="top" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8316060934/Cafe_Tehroon_Cover.jpg" alt=""></p><p><font size="3"><font face="impact"><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">سپاس فراوان از</span></span></font></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp; زحمات جناب آقای اشکان آریا تنظیم</span></p><p><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp;کننده ی</span><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">اثر&nbsp;</span><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">و&nbsp;</font></span></font><font size="3" style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">یکایک هنرمندان واساتید دست</font></span></font><span style="text-align: right; text-indent: -1in; font-size: medium; font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;اندرکار.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="impact" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">این قطعه در وزارت&nbsp; فرهنگ و ارشاد اسلامی و</span></font><font size="2"><span style="font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;کنابخانه ی ملی به ثبت</span></font><font face="impact" style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">&nbsp;رسیده</span></font><span style="font-size: small; font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="text-align: start; font-size: medium;">تنظیم کننده :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="text-align: start; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="text-align: start; font-size: medium;">اشــکان آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">ترانه سرا و</b><b style="font-size: medium;">آهنگساز</b><b style="font-size: medium;">&nbsp;:</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; زمان نورانـی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">نوزانده گیتار :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: medium;">رامین آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">نوزانده ویولون :&nbsp;</b><span style="font-size: medium;">فر</span><span style="font-size: medium;">شاد رشیدی نژاد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">میکس و مسترینگ :</b><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;اشــکان آریـا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: medium;">فتوگرافی:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: medium;">رضا جمشیدی</span></p><div><font size="3">با تشکر از همکاری مدیریت محترم موسسه ی فرهنگی</font></div><div><span style="font-size: medium;">&nbsp;گنجینه ی هزار افسان.</span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font face="impact" size="3">و با سپاس از احترامتان به حقوق مادی و معنوی این اثر.</font></span></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="3">ارادتمند : زمان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316060776/Zaman_Noorani_Cafe_Tehroon.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316060068/Zaman_Noorani_Cafe_Tehroon.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p><p><font size="3"><a href="http://www.mediafire.com/file/unq08lugypwkvzu/Zaman%20Noorani%20-Cafe%20Tehroon.mp3" target="_blank" title="">Cafe Tehroon Link For Download</a></font></p><p><br></p><div><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;">کد پیشواز &nbsp;و آوای انتظار قطعه ی " کافه تهرون "</b></div><div><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;"><br></b></div><div><span style="font-size: small;">با کلیک بر روی نام &nbsp;قطعه در جدول زیر می توانید آهنگ پیشواز را بشنوید.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">نام</font>&nbsp;&nbsp;</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;ایرانسل</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;همراه اول</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;</font><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8320348442/pishvaz_cafe_tehroon1.mp3.html" target="_blank" title="">کافه تهرون&nbsp;</a>1</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;33112897</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;22053</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FF99FF; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="3">&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8320348500/pishvaz_cafe_tehroon2.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">کافه تهرون 2</font></a></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;33112898</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;22054</font></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ر</font><font size="2">وش فعال سازی:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ایرانســل : &nbsp;ارسال کد آهنگ مورد نظر به شماره 7575&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همراه اول : ارسال کد اهنگ مورد نظر به شماره 8989</font></div></div><div style="text-align: start;"><font size="2"><br></font></div></div> text/html 2017-06-24T19:28:59+01:00 avayezaman.com زمان نورانی دکلمه " ستاره ی دنباله دار" http://avayezaman.com/post/74 <div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298752442/6.jpg" alt=""> <div><br></div><div><font face="impact" size="5">دکلمه : ستاره ی دنباله دار</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font face="impact" size="5">شعر و اجرا : &nbsp; زمان نورانی</font></div><div><font size="3" face="impact"><br></font></div><div><font face="impact"><font size="5" style="">موزیک :</font><font size="3" style=""> (Omar Akram (Never Let GO</font></font></div><div><font face="impact"><font size="3"><br></font></font></div><div><font face="impact"><font size="3"><br></font></font></div><div><font face="impact" size="4"><b>لینک دانلود :</b></font></div><div><font face="impact" size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><a href="http://s9.picofile.com/file/8300066468/Zaman_Noorani_Setareye_Donbaledar.mp3.html" target="_blank" title=""><font face="impact">ستاره ی دنباله دا</font><span style="font-family: impact;">ر</span></a></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-02-13T02:56:29+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۵. تک قطعه ی" کلبه " http://avayezaman.com/post/73 <p><font face="impact" size="5">مهربان&nbsp;</font><span style="font-family: impact; font-size: x-large;">باشیم&nbsp;</span><span style="font-family: impact; font-size: x-large;">وعاشق</span><font face="impact" size="5">&nbsp; ....</font></p><p><img hspace="0" border="0" align="top" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8286045876/FOR_WEBLOG.jpg" alt=""></p><p><font size="3"><font face="impact"><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;">سپاس فراوان از</span></span></font></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; text-align: right; text-indent: -1in;">&nbsp; زحمات جناب آقای هاشم دادگر تنظیم کننده ی اثر&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 1in; text-align: right; text-indent: -1in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">&nbsp;و&nbsp;</font></span></font><font size="3" style="text-indent: -1in;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px;"><font face="impact">یکایک هنرمندان و اساتید</font></span></font><span style="text-indent: -1in; font-size: medium; font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;دست اندرکار.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="impact" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">این قطعه در وزارت&nbsp; فرهنگ و ارشاد اسلامی و</span></font><font size="2"><span style="font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;کنابخانه ی ملی به ثبت</span></font><font face="impact" style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">&nbsp;رسیده</span></font><span style="font-size: small; font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 12.65px;"><font face="impact" size="2">با سپاس از احترامتان به حقوق مادی و معنوی این اثر.</font></span></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">ارادتمند : زمان</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8284474326/Zaman_Noorani_Kolbeh_128_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8284473792/Zaman_Noorani_Kolbeh.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p><p><b><font size="3"><a href="http://www.mediafire.com/file/rpwnqy3fosvehxt/Zaman_Noorani-Kolbeh.mp3" target="_blank" title="">The cottage Link For Download</a></font></b></p><p><b><br></b></p><div><b><br></b></div><div><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;">کد پیشواز &nbsp;و آوای انتظار قطعه ی " کلبه"</b></div><div><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;"><br></b></div><div><span style="font-size: small;">با کلیک بر روی نام &nbsp;قطعه در جدول زیر می توانید آهنگ پیشواز را بشنوید.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<font size="3">نام</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; ایرانسل</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; همراه اول</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8296764192/PISHVAZ_KOLBEH1.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="2">&nbsp;کلبه</font></a></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;33111455</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;91343</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8296764218/PISHVAZ_KOLBEH2.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="2">کلبه2</font></a></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;33111456</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;91344</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="2">&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8296764234/PISHVAZ_KOLBEH3.mp3.html" target="_blank" title="">کلبه3</a></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;33111457</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;91345</font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div></div><div><div><font size="3">ر</font><font size="2">وش فعال سازی:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ایرانســل : &nbsp;ارسال کد آهنگ مورد نظر به شماره 7575&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همراه اول : ارسال کد اهنگ مورد نظر به شماره 8989</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div> text/html 2016-09-09T13:30:01+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۴. تک قطعه ی " تنهایی" http://avayezaman.com/post/66 <div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">"تنها تویی تنها تویی در خلوت پنهانیم"</font></b></div><div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8266805434/tanhaei.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">قطعه ی &nbsp;" تنهایی" &nbsp; ادای دینی است به ساحت پاک</font><font size="3">&nbsp;استاد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><span style="font-size: medium;">گرانقدر&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">و&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">پزشک فرهیخته زنده یاد دکتر مهردادطیبی</span><font size="3">(</font><font size="2">شعله</font><font size="3">)</font><span style="font-size: medium;">.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;">یاد و کلامشان در زمان جاری باد.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;">زمان نورانی و شهرام پویا</span></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="impact" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">این قطعه در وزارت&nbsp; فرهنگ و ارشاد اسلامی و</span></font><font size="2"><span style="font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;کنابخانه ی ملی به ثبت</span></font><font face="impact" style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">&nbsp;رسیده</span></font><span style="font-size: small; font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;است.</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با سپاس از احترامتان به حقوق مادی و معنوی این اثر</span><span dir="LTR"></span></font><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><span dir="LTR"></span>.</font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8266804476/Zaman_Noorani_Tanhaei_128_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8266804742/Zaman_Noorani_Tanhaei_320_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p><p><a href="http://www.mediafire.com/download/mk58y9wr5iu35pl/Zaman_Noorani_-_Tanhaei%28320%29.mp3" target="_blank" title=""><font size="3"><b>SOLITUDE LINK FOR DOWNLOAD</b></font></a></p><p><br></p><p><font color="#cc66cc" size="4"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: large;">کد پیشواز &nbsp;و آوای انتظار قطعه ی " تنهایی"</b></p><p><span style="font-size: small;">با کلیک بر روی نام &nbsp;قطعه در جدول زیر می توانید آهنگ پیشواز را بشنوید.</span></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #CC66CC; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #CC66CC; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><div style="text-align: center;"><font size="3">نام</font></div></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3"><b>همراه اول</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3"><b>ایرانسل</b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #CC66CC; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8296085918/Pishvaz_Tanhaei.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>تنهایی</b></font></a><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3"><b>86965</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 102, 204); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3"><b>33111407</b></font></td></tr></tbody></table><br></div><div><div><font size="3">ر</font><font size="2">وش فعال سازی:</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ایرانســل : &nbsp;ارسال کد آهنگ مورد نظر به شماره 7575&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همراه اول : ارسال کد اهنگ مورد نظر به شماره 8989</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2016-04-17T15:02:55+01:00 avayezaman.com زمان نورانی کانال تلگرام و صفحه ی اینستاگرام آوای زمان http://avayezaman.com/post/62 <div><br></div><div><br></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 255);"><a href="http://telegram.me/AvayeZaman" target="_blank" title=""><font size="5">http://Telegram.me/AvayeZaman</font></a></b></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5"><b><a href="http://Instagram.com/AvayeZaman" target="_blank" title="">http://Instagram.com/AvayeZaman</a></b></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><b><a href="http://instagram.com/AvayeZaman" target="_blank" title="">http://Instagram.com/dr.ZamanNoorani</a></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8253023950/zamann2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-12-19T04:23:00+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۳. تک قطعه ی"چتر دو نفره " http://avayezaman.com/post/55 <p><strong>"دلم چتر می خواهد و یک روز بارانی،</strong> </p> <p><strong>که تو چتر را بگیری و من دستانت را...."</strong> </p><p><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8312387142/chatr.jpg" alt=""></p> <p><strong> </strong><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span style="line-height: 115%;">سپاس از زحمات جناب آقای افشین سلیمانی در </span><span style="text-align: right; text-indent: -1in;"><span style="line-height: 115%;">ویرایش ترانه ،</span></span></span> </p> <p> و همچنین زحمات جناب آقای هاشم دادگر تنظیم کننده ی اثر </p> <p> و <span style="line-height: 115%;">یکایک هنرمندان</span> دست اندرکار. </p> <p><font face="impact" size="2" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">این قطعه در وزارت&nbsp; فرهنگ و ارشاد اسلامی و</span></font><font size="2" style="text-align: right;"><span style="font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;کنابخانه ی ملی به ثبت</span></font><font face="impact" style="text-align: right; font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.95px;">&nbsp;رسیده</span></font><span style="text-align: right; font-size: small; font-family: impact; line-height: 14.95px;">&nbsp;است.</span></p> <p><span style="line-height: 115%;">با سپاس از احترامتان به حقوق مادی و معنوی این اثر.</span> </p> <p><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 115%;">ارادتمند : زمان</span> </p> <p><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 115%;"><strong>لینکهای دانلود :</strong></span> </p> <p><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 115%;"><strong><br></strong></span> </p> <p><strong> <span style="font-family: impact; line-height: 115%;">PICOFLIE: </span></strong> </p> <p><a target="_blank" title="" data-href="http://s6.picofile.com/file/8238509368/Zaman_Noorani_Chatre_2_Nafareh_128.mp3.html">1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</a> </p> <p><a target="_blank" title="" data-href="http://s6.picofile.com/file/8238507642/Zaman_Noorani_Chatre_2_Nafareh_320.mp3.html">2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</a> </p> <p><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><br></span> </p> <p>(<span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span> <span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(320Kbs :</span> </p> <p><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span> </p> <p><font size="3"><a href="http://www.mediafire.com/file/naqdf7a430gp0oc/Zaman+Noorani+-+Chatre+2+Nafareh.mp3" target="_blank" title="">Twosome Umbrella Link For Download</a></font></p><p><br></p> <p><strong> </strong><strong>کد پیشواز و آوای انتظار قطعه ی " چتر دو نفره</strong><strong>"</strong> </p> <p>با کلیک بر روی نام قطعه در جدول زیر می توانید آهنگ پیشواز را بشنوید. </p> <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #CC33CC; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3">نام</font>&nbsp;</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3">همراه اول</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3">ایرانسل&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3">رایتل&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8336938642/Rbt_Chatre_2_Nafareh.mp3.html" target="_blank" title="">چتر دو نفره</a>&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3">82879</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3">33110412&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(204, 51, 204); border-collapse: collapse; width: 25%;"><font size="3">1601032&nbsp;</font></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #CC33CC; border-collapse: collapse;color:#CC33CC;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody></tbody></table></td> </tr> </tbody> </table> <p>روش فعال سازی: </p> <p>ایرانســل : ارسال کد آهنگ مورد نظر به شماره 7575 </p> <p>همراه اول : ارسال کد اهنگ مورد نظر به شماره 8989 </p> text/html 2015-04-03T06:16:42+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۲. تک قطعـه ی "فصل تـازه" http://avayezaman.com/post/54 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شاید فصل تازه ای باشد در مهربانی و مهرورزی....</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8201626950/fasl.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="2">با افتخار، قطعه ی پاپ کلاسیک &nbsp; " فصل تازه" &nbsp; در شرکت معتبر و قانونی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;رهنما&nbsp;</span><font size="2">به ثبت رسیده و از طریق سایت این شرکت</font><span style="font-size: small;">(Beeptunes) ، بصورت</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;رایــگان تقدیــــم&nbsp;</span><span style="font-size: small;">حضور</span><span style="font-size: small;">&nbsp;گرامی تان می گردد.</span></div></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8201694492/Zaman_Noorani_Fasle_Tazeh_128_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8201695850/Zaman_Noorani_Fasle_Tazeh_320_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p><p><a href="http://www.mediafire.com/file/b6xqie966v2cc3v/Zaman+Noorani+-+Fasle+Tazeh.mp3" target="_blank" title=""><font size="3"><b>&nbsp;THE NEW SEASON LINK FOR DOWNLOAD</b></font></a></p><p><br></p></div><div><br></div><div><br></div> </div> text/html 2015-01-18T16:24:52+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ۱۱. تک قطعه ی پاپ کلاسیک " قلب شیشه ای" http://avayezaman.com/post/52 <div><br></div><div><br></div><div><font size="4"><b>تقدیم به اونایی که قلباشون شیشه ایه.</b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="top" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8223356568/ghalbe_shishehei.jpg" alt=""></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">با افتخار،قطعه ی پاپ کلاسیک " قلب شیشه ای" در شرکت معتبر و قانونی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;رهنما&nbsp;</span><font size="2">به ثبت رسیده و از طریق سایت این شرکت</font><span style="font-size: small;">(Beeptunes) ، بصـــــورت</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;رایــگان تقدیــــم&nbsp;</span><span style="font-size: small;">حضور</span><span style="font-size: small;">&nbsp;گرامی تان می گردد.</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b>لینکهای دانلود :</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 12.65px;"><font size="5">PICOFLIE:&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8164549242/Zaman_Noorani_Ghalbe_Shishehei_128_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>1.لینک دانلود با کیفیت 128 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8164547768/Zaman_Noorani_Ghalbe_Shishehei_320_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>2.لینک دانلود با کیفیت 320 Kbs</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">(</font><font size="5"><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;">Media Fire</span></font><span style="font-family: impact; font-size: medium; line-height: 18.4px;">&nbsp;</span><span style="font-family: impact; line-height: 18.4px;"><font size="2">(320Kbs&nbsp;</font><font size="6">:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: impact; font-size: small; line-height: 18.4px;">(Recommended For Mobile )</span></p></div><div><br></div><div><font size="4"><b><a href="http://www.mediafire.com/listen/0d9m57hyfq5tf4f/Zaman_Noorani-Ghalbe_Shishehei.mp3" target="_blank" title="">The Lucid Heart Link For Download</a></b></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2014-12-24T15:50:36+01:00 avayezaman.com زمان نورانی ویدئوی " بی ادعا" http://avayezaman.com/post/50 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="2">ویدئوی حاضر فاقد جنبه ی حرفـه ای بوده و فقـط جهـت ارتبـــاط بیشتـر با&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">شـما همراهـان گرامـــی می باشد. &nbsp;کیفیت تصویر و صدا &nbsp;</font><span style="font-size: small;">جهت اسـتفاده&nbsp;</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سریعتر درسایت آپارات کاسته شدولی درلینکهای دانلود</font><span style="font-size: small;">مطلوب می باشد&nbsp;</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div>[http://www.aparat.com/v/RFDAJ]</div><div><br></div><div><br></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><br><a href=" http://s5.picofile.com/file/8155673742/Bi_Eddea_with_effect_mobile_wide_screen_.mp4.html" target="_blank" title="">&nbsp;<font size="3"><b> دانلود با سایز(480*272) و حجم 12 مگابایت</b></font></a><br><br></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font size="3"><b>&nbsp;<br></b></font><font size="3"><b><a href="http://s5.picofile.com/file/8155928726/Bi_Eddea_with_effect.avi.html" target="_blank" title="">دانلود با کیفیت HD</a><br><br></b></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2014-06-06T05:24:06+01:00 avayezaman.com زمان نورانی دسترسی آزاد به آلبوم شب شرجی http://avayezaman.com/post/43 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 21px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Arial, sans-serif" size="1" color="#ffcc33"><span style="line-height: 21px;"><b>" شب شرجی" آواز شبهای دلتنگی است در آغوش گرم و صمیمی خلیج همیشه فارس...</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 21px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 21px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تقدیم به دلدادگان سر زمین پدری وشیفتگان زبان مــــادری</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 21px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تقدیم به روح جاودانه ی دوست عزیزم &nbsp;دکتر محمد مظـهری<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 21px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کـــه ترانـــه ی "غــــزال" در گلـــدان خاطـــراتش جـوانــه زد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 21px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 21px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" و تقدیم به شرجی نشینان دلتنگ؟!"</b></font></span></p></div><div><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21px; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="top" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/qko6fxb9eljy0mu1k13o.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/vjawfyntm3dsbxbunakq.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><b style="font-size: small;"><br></b></div><div><b style="font-size: small;">آلبوم" شب شرجی" باشـماره مجـوز 92-8019 وزارت فرهنگ وارشاد</b></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>اسلامی و شماره ثبت " 15166و"&nbsp;</b></font><font size="2"><b>کتابخانه ملی ،</b></font><b style="font-size: small;">تقدیم تان مـی گردد.</b></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;</span></div><div><font size="2">از شما عزیـــزان بابـت احــترام به حقـوق معنـــوی &nbsp;صاحــب اثر سپاسـگـزاریم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://s5.picofile.com/file/8106696942/Shabe_Sharji_Zaman_Noorani_128.rar.html" target="_blank" title=""><font size="6"><i>دانلود آلبوم کامل با کیفیت 128</i></font></a></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><font size="5" style="font-weight: bold;">&nbsp;</font><a href="http://s5.picofile.com/file/8105715800/Shabe_Sharji_Zaman_Noorani_320.rar.html" target="_blank" title=""><font size="6"><i>دانلود آلبوم کامل با کیفیت 320</i></font></a></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;color:#FF99FF;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><b><font size="3">&nbsp;دانلود قطعه با کیفیت 128</font></b></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3"><b>&nbsp;دانلود قطعه با کیفیت 320</b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8112210226/1_Nameh_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;نامه</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129008084/1_Nameh_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">نامه</a></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128996318/2_Sheyda_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;شیدا</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129009276/2_Sheyda_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">شیدا</a></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128997542/3_Fasle_Panjom_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;فصل پنجم</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129009884/3_Fasle_Panjom_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">فصل پنجم</a></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128998034/4_Hesse_Mano_To_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;حس من و تو</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129010400/4_Hesse_Mano_To_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">حس من و تو</a></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128998284/5_Mehraboun_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;مهربون</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129010784/5_Mehraboun_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">مهربون</a></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128998542/6_Bi_Eddea_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;بی ادعا</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129011076/6_Bi_Eddea_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">بی ادعا</a></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128998900/7_Shabe_Sharji_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;شب شرجی</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129011634/7_Shabe_Sharji_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">شب شرجی</a></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128999092/8_Ghazaal_e_sarzamine_eshgh_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;غزال</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8129012468/8_Ghazaal_e_sarzamine_eshgh_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;غزال</font></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8128999292/9_Haghighate_Man_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">حقیقت من</a></font></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8129012992/9_Haghighate_Man_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;حقیقت من</font></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8128999734/10_Hojoome_Khatereh_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;هجوم خاطره</font></a></td><td style="border:1px solid #FFCC00; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font size="3">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129013684/10_Hojoome_Khatereh_Zaman_Noorani_.mp3.html" target="_blank" title="">هجوم خاطره</a></font></td></tr></tbody></table></div><div><font size="2"><br></font></div><div></div><div><br></div><div><font size="2" style="font-weight: bold;">&nbsp;</font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 22pt; line-height: 33px;">از عزیزانی که در تهیه ی این آلبوم نهایت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 22pt; line-height: 33px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;همکاری را نمودند؛ صمیمانه سپاسگزارم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 12px; font-family: Arial, sans-serif;"><b><font size="2"><br></font></b></span></p><div><br></div><div><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27px; font-family: Arial, sans-serif;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24px; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></b></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 27px; font-family: Arial, sans-serif;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal;">[http://www.aparat.com/v/0x9ko]</div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal;"><br></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><i><font size="3">&nbsp;</font><font size="4">*</font></i><a href="http://s5.picofile.com/file/8102507300/zaman_noorani_www_avayezaman_com_2.wmv.html" target="_blank" title="دانلود دموی آلبوم شب شرجی"><font size="4">دانلود دموی آلبوم شب شرجی</font></a></b></div><div><br></div></span></div> text/html 2014-06-06T05:16:08+01:00 avayezaman.com زمان نورانی کدهای پیشواز آلبوم شب شرجی http://avayezaman.com/post/42 <div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; * قطعات پیشواز جدول زیر با کلیک قابل اجرا می باشند*</span></div><div><font size="3"><br></font> <div><br></div><div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="2"><b>&nbsp;نام قطعه</b></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="2"><b>&nbsp;کد پیشواز ایرانسل</b></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="2"><b>&nbsp;<br>&nbsp;کد پیشواز همراه اول</b><br><br></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4"><font style="font-weight: bold;">&nbsp;</font><a href="http://s5.picofile.com/file/8129604318/Nameh.mp3.html" target="_blank" title="">نامه</a></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317084</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61235</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><b style="font-size: large;">&nbsp;</b><a href="http://s5.picofile.com/file/8129604526/Sheyda.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="4">شیدا</font></a></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317085</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61236</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp;</font><a href="http://s5.picofile.com/file/8129604668/Fasle_5.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="4">فصل پنجم</font></a></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317086</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61237</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp;</font><a href="http://s5.picofile.com/file/8129604900/Hesse_mano_to.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="4">حس من و تو</font></a></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317087</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61238</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4"><b>&nbsp;</b><a href="http://s5.picofile.com/file/8129605176/Mehraboun.mp3.html" target="_blank" title="">مهربون</a></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317088</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61239</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4"><b>&nbsp;</b><a href="http://s5.picofile.com/file/8129605226/Bi_eddea.mp3.html" target="_blank" title="">بی ادعا</a></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317089</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61240</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129605318/Shabe_sharji.mp3.html" target="_blank" title="">شب شرجی</a></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317090</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61241</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4"><b>&nbsp;</b><a href="http://s5.picofile.com/file/8129605392/Ghazaal.mp3.html" target="_blank" title="">غزال</a></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317091</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61242</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8129605476/Haghighate_man.mp3.html" target="_blank" title="">حقیقت من</a></font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317092</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61243</font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4"><b>&nbsp;</b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8129605568/Hojoom_e_khatereh.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="4">هجوم خاطره</font></a></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; 3317093</font></td><td style="border:1px solid #FFFF00; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 61244</font><br></td></tr></tbody></table><br></div><div><br></div><div><font size="3">روش فعال سازی:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ایرانســل : &nbsp;ارسال کد آهنگ مورد نظر به شماره 7575&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همراه اول : ارسال کد اهنگ مورد نظر به شماره 8989</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> </div> text/html 2014-04-30T06:41:28+01:00 avayezaman.com زمان نورانی 1.قطعه ی " نامه " از آلبوم شب شرجی http://avayezaman.com/post/34 <div><br></div><div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/cwR7E]</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3"><b>ترانـه سـرا:</b>&nbsp;افشیـن سلیمـانی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b>آهـنـگـساز :</b>&nbsp; &nbsp;کـوروش ارغـــوان</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b>تنظیـم کننده :</b>&nbsp;هـاشـــم دادگــر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b>میکس و مسترینگ:</b>اشکان آریا</font></div></div></div>